کامل ترین مجموعه موجود در بازار اینبار در سایت معمارکده

Evermotion Archmodel Vol 1-150

با تلاش مستمر تیم معمارکده ,مجموعه عظیم آرک مدل از شرکت اورموشن (Evermotion) را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.این مجموعه کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت است . مدلهای شرکت Evermotion نیازی به معرفی نداره و همه معماران و تری دی کاران ایران و دنیا این مجموعه رو خیلی خوب میشناسند.در این پست مجموعه مدلهای آرک مدل از شماره ۱ تا ۱۵۰ بصورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.حجم اصلی این مدلهای بیش از ۱۵۰ گیگ است که با فشرده سازی اختصاصی به حجم ۷۰ گیگ رسیده ایم . لطفا دقت فرمایید برگشت یا لغو این محصول بمنزله کسر ۲۰ درصد از هزینهی پرداختی میباشد.

خرید پستی این مجموعه بمبلغ ۶۵ هزار تومان و تحویل در درب منزل شما

اطلاعیه : خریدهای 20 هزار تومان به بالا با کسر 15 درصد تخفیف ارائه میشود .

کد تخفیف 15 % = Memarkade.ir

پیزا کلیک
LiveZilla Live Help

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

3,133 بازدید

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

در این مطلب دانلود رساله دانشکده هنر و معماری را تهیه کرده ایم که در قالب ۱۱۱ صفحه با فرمت word و Pdf آماده به دانلود میباشد.

توضیحات کوچکی در باب این پروژه :

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ ن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ نﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎ هﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻋﻢ از ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺑﺰرگ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﺗﮏ رﺷﺘﻪای، ﭘﺮدﯾﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺸﮕﺎ هﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺪ فﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻣﻮزش و اوﺿﺎع ﮐﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﻮاع ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮی، در ﮔﺮو هﻫﺎی زﯾﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

 ﭘﺮدﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪه داﺧﻞ ﺷﻬﺮ

در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮدﯾﺴﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ نﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی و ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺗﺤﺮک ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ، واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻬﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺮدد. اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮدﯾ ﺲﻫﺎﯾﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺖ در ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺮدﯾﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﯾﺎﺧﺘﻪای داﺧﻞ ﺷﻬﺮ

در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮدﯾﺴﯽ، ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ نﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار ﻣ ﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ نﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد.

در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮدﯾ ﺲﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﺮدﯾ ﺲﻫﺎ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻌﯽ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷﻬﺮی و ﻣﺴﺎﺋﻞ آن.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺮح

ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺤﺪوده ای ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری در آن ﺻﻮرت ﻣ ﯽﮔﯿﺮد زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۴٫۷۵۲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﮐﺎرﺑﺮی آن در ﻃﺮح ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﯿﺎﯾﺶ و از ﺷﺮق ﺑﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ. در ﺟﻨﻮب اﯾﻦ زﻣﯿﻦ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار دارد.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﻮاره ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻼﻣﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮق و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻗﺮار دارد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ از ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎده اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر از آن ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ دﺳﺘﺮﺳ ﯽﻫﺎی ﺳﻮاره در ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺑﻘﯿﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎده ﻣ ﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻗﻠﯿﻢ

روﺷﻬﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﻤﺪه ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﻤﺪه ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮو هﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮاردی در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف، ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎزﮔﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻤﺎری در ﻫﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر، ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد دارد.

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ۴

فصل اول : شناخت مسائل و نکات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی … ۶

ویژگی‌های عمومی پردیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ………… ۷

آرایش وسازماندهی فضائی جزء بناها ……………………………………………. ۹

اصول و ضوابط طراحی و فضاهای دانشکده‌ای …………………………….. ۱۰

فصل دوم : استانداردها (ابعاد و فضاهای مورد نیاز)……………………… ۲۱

پلکان ……………………………………………………………………………………………. ۲۲

راهروها و مسیرهای شیب دار …………………………………………………….. ۲۳

دربها ……………………………………………………………………………………………. ۲۴

کیفیت هوا ………………………………………………………………………………….. ۲۵

راندمان دید ……………………………………………………………………………….. ۲۶

روشنایی مصنوعی ……………………………………………………………………… ۲۶

رنگ ………………………………………………………………………………………….. ۲۸

طرح و بافت ……………………………………………………………………………….. ۳۴

نویز (اغتشاش صوتی) وآکوستیک ………………………………………………… ۳۴

حساسیت نسبت به ارتعاشات ……………………………………………………….. ۳۵

مسیرهای پیاده رو ……………………………………………………………………… ۳۹

دسترسی و مسیر گردش یا سیرکولاسیون ……………………………………. ۳۹

تئاترها و سالن‌های سخنرانی………………………………………………………… ۴۰

شکل اساسی ………………………………………………………………………………. ۴۱

سالن‌های سخنرانی : صندلی‌ها …………………………………………………….. ۴۳

سالن‌های سخنرانی : مقررات آتش نشانی ……………………………………… ۴۷

آکوستیک …………………………………………………………………………………… ۴۷

فصل سوم : شرح برنامه دانشکده معماری ……………………………………. ۴۸

آشنایی با رشته‌های آموزشی دانشکده ………………………………………….. ۴۹

دوره کارشناسی معماری ……………………………………………………………. ۴۹

دوره کارشناسی ارشد معماری ……………………………………………………. ۵۲

فصل چهارم : بررسی نمونه‌های مشابه ………………………………………… ۵۳

یوگینا آفتاندلیانس ……………………………………………………………………….. ۵۴

دانشکده هنرهای زیبا…………………………………………………………………… ۵۵

دانشکده معماری اپورتو، (OPORTO) …………………………………………… 62

دپارتمان زمین شناسی، دانشکده آویرو، پرتغال ……………………………… ۶۴

کلاس بلوک ۳، دانشگاه آلیکان ……………………………………………………… ۶۷

دانشکده حقوق، دانشگاه جیرونا …………………………………………………… ۶۸

کالج آموزشی معلمان، (setubal)………………………………………………….. 69

فصل پنجم : شناخت بستر طرح ……………………………………………………. ۷۲

محدوده سایت…………………………………………………………………………….. ۷۳

فصل ششم : اقلیم ………………………………………………………………………. ۷۴

روشهای دستیابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی ……………………………. ۷۵

نیازهای حرارتی و فضاهای داخلی ساختمان …………………………………. ۹۱

فصل هفتم : معرفی پروژه …………………………………………………………… ۹۹

برنامه فیزیکی …………………………………………………………………………… ۱۰۰

طراحی (معماری، سازه، تأسیسات) …………………………….. …………………………… ۱۰۲

معماری …………………………………………………………………………………… ۱۰۴

سازه ………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

تأسیسات …………………………………………………………………………………. ۱۰۹

اسناد و مدارک …………………………………………………………………………. ۱۱۰

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………. ۱۱۱

nokte– با کلیک بر روی پرداخت آنلاین به درگاه بانک متصل شده و شما میتوانید با استفاده از کارت های عضو شتاب مبلغ پروژه رو به صورت آنلاین پرداخت کنید و بلا فاصله بعد از پرداخت به صفحه دانلود هدایت میشوید و لینک دانلود پروژه مورد نظر برای شما نمایش داده میشود.
nokteمشاهده صفحه راهنمای سایت برای دانلود فایل ها
password– پسورد: memarkade.ir
manba – منبع : www.memarkade.ir
nokte – نکته ۱ :جهت استفاده از فایل های فشرده از نرم افزار WinRar استفاده نموده و به پسورد هر فایل توجه نمایید.
nokte – نکته ۲ :در صورت بروز هرگونه مشکل در لینک دانلود از طریق بخش نظرات در پایین صفحه با ما در ارتباط باشید.

دانلود


راهنمای دانلود از سایت
اگر نمی دانید چطور باید دانلود کنید
پیزا کلیک

کامل ترین مجموعه موجود در بازار اینبار در سایت معمارکده

Evermotion Archmodel Vol 1-150

با تلاش مستمر تیم معمارکده ,مجموعه عظیم آرک مدل از شرکت اورموشن (Evermotion) را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.این مجموعه کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت است . مدلهای شرکت Evermotion نیازی به معرفی نداره و همه معماران و تری دی کاران ایران و دنیا این مجموعه رو خیلی خوب میشناسند.در این پست مجموعه مدلهای آرک مدل از شماره ۱ تا ۱۵۰ بصورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.حجم اصلی این مدلهای بیش از ۱۵۰ گیگ است که با فشرده سازی اختصاصی به حجم ۷۰ گیگ رسیده ایم . لطفا دقت فرمایید برگشت یا لغو این محصول بمنزله کسر ۲۰ درصد از هزینهی پرداختی میباشد.

خرید پستی این مجموعه بمبلغ ۶۵ هزار تومان و تحویل در درب منزل شما

مطالب مرتبط

۲ دیدگاه

  1. پریسا | ۲۱ خرداد ۱۳۹۳

    با سلام و خسته نباشید
    منابع این رساله در فایلی که می فرستید موجود هست؟

    • Modir | ۲۱ خرداد ۱۳۹۳

      سلام بلی موجود است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *