کامل ترین مجموعه موجود در بازار اینبار در سایت معمارکده

Evermotion Archmodel Vol 1-150

با تلاش مستمر تیم معمارکده ,مجموعه عظیم آرک مدل از شرکت اورموشن (Evermotion) را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.این مجموعه کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت است . مدلهای شرکت Evermotion نیازی به معرفی نداره و همه معماران و تری دی کاران ایران و دنیا این مجموعه رو خیلی خوب میشناسند.در این پست مجموعه مدلهای آرک مدل از شماره ۱ تا ۱۵۰ بصورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.حجم اصلی این مدلهای بیش از ۱۵۰ گیگ است که با فشرده سازی اختصاصی به حجم ۷۰ گیگ رسیده ایم . لطفا دقت فرمایید برگشت یا لغو این محصول بمنزله کسر ۲۰ درصد از هزینهی پرداختی میباشد.

خرید پستی این مجموعه بمبلغ ۶۵ هزار تومان و تحویل در درب منزل شما

اطلاعیه : خریدهای 20 هزار تومان به بالا با کسر 15 درصد تخفیف ارائه میشود .

کد تخفیف 15 % = Memarkade.ir

پیزا کلیک
LiveZilla Live Help

دانلود رساله دانشکده هنر و موسیقی

2,442 بازدید

دانلود رساله دانشکده هنر و موسیقی

در این مطلب دانلود رساله موزه رقصـ را آماده کرده ایم که در قالب ۲۳۵ صفحه با فرمت word  و Pdf آماده به دانلود میباشد.

توضیحات کوچکی در باب این پروژه :

۲-۱): ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع

داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ (ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ) در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺶ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﻮﯾﺎ در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﻗﻮی ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ “داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ ﺷﻮﺷﺘﺮ ” ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ.

۲-۱): دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع؟

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی از دﯾﺮ ﺑﺎز در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪرﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ،ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ،ﺟﺎﺟﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ،ﻣﻌﻤﺎری و … رﺷﺘﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﺳﺎل ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ دور در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎدان زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﮔﻮﺷﻪ اﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﺮوف و ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮﺷﺘﺮی در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.

از اﺳﺘﺎدان ﻣﻌﺮوف اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻋﺪل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻨﺮ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﯿﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎدان ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺣﻀﻮر ﺑﺎزﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﮔﺮوه ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻮﺷﺘﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﯿﻨﻤﺎ در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه اﺳﺖ.

۳-۱): ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﻮﺿﻮع داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﯿﻨﻤﺎی آن ﺑﻪآﻣﻮزش ﺑﺎزﯾﮕﺮی و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد.در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺮ ﻫﻨﺮ ﺗﻌﺪاد ۱۲ ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ دارد.رﺷﺘﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻮر ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ و ﺳﻪ ﺗﺎر و ﮔﯿﺘﺎر و… ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ..رﺷﺘﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺎزﯾﮕﺮی و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ در ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳﺖ و رﺷﺘﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺎزﯾﮕﺮی و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﺴﺖ.

۴-۱): ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻃﺮح

 ﻓﺮم:(۴-۱-۱

داﯾﺮه):

ﻓﺮم داﯾﺮه از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ارزﺷﯽ ﻫﻤﮕﻦ دارد اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﺮه ﺟﻬﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ آن از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻘﻔﻬﺎ ﺷﺪ و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻞ زﯾﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻘﻒ ﺗﯿﺮﭼﻪ و ﺑﻠﻮک در اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :

۱- در ﭘﻮﺷﺶ ﺗﯿﺮﭼﻪ وﺑﻠﻮک اﺟﺰای ﺑﺎرﺑﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﯿﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ودال ﺑﺘﻨﯽ روی آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻘﻄﻊ T ﺷﮑﻞ داده وﺑﻠﻮﮐﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﺮﭼﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﻟﺐداﺷﺘﻪ و ﺳﻬﻤﯽ در ﺑﺎرﺑﺮی ﺳﻘﻒ ﻧﺪارﻧﺪ .

۲- اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ در دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﻫﺎی اﻓﻘﯽﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺨﺘﯽ ﻻزم را دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺻﻠﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۳- از دﯾﮕﺮ اﻣﺘﯿﺎزات اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ دال ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

۴- از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﻦ ،ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺟﺮای آن و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﺗﯿﺮﭼﻪ و ﺑﻠﻮک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﯾﻖ ﺻﺪا و ﺣﺮارت از رﻓﺘﺎر دال ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .

 ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت:(۵-۹

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎً رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﺗﺮ ﮐﺮدنو ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺋﻪ دادن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ درﯾﭽﻪ ﻫﺎی ورود و ﺧﺮوج و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎﻗﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﺳﺎز ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺳﺎل ۱۴۰۰ ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﺗﺎاز ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻟﻮﮐﺲ ﻫﻮا ﺳﺎز ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت داﻧﺸﮑﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ.در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از زﺣﻤﺎت ﺑﯽ ﺷﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس رﻓﯿﻌﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﻣﺎ ﺳﺎز ﺑﯿﻬﻖ در راﻫﻨﻤﺎﯾﯽاﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮده و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﺮدم . ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ . ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻬﻨﺪس رﻓﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎیﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ –ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮا ﺳﺎز را ﺑﺮایﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ و ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﻘﻔﯽ را ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺗﺎﻗﮑﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .رادﯾﺎﺗﻮر و ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﺮواﺷﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ در آن وﺳﺮو ﺻﺪای ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﻣﻮﻗﻊ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

nokte– با کلیک بر روی پرداخت آنلاین به درگاه بانک متصل شده و شما میتوانید با استفاده از کارت های عضو شتاب مبلغ پروژه رو به صورت آنلاین پرداخت کنید و بلا فاصله بعد از پرداخت به صفحه دانلود هدایت میشوید و لینک دانلود پروژه مورد نظر برای شما نمایش داده میشود.
nokteمشاهده صفحه راهنمای سایت برای دانلود فایل ها
password– پسورد: memarkade.ir
manba – منبع : www.memarkade.ir
nokte – نکته ۱ :جهت استفاده از فایل های فشرده از نرم افزار WinRar استفاده نموده و به پسورد هر فایل توجه نمایید.
nokte – نکته ۲ :در صورت بروز هرگونه مشکل در لینک دانلود از طریق بخش نظرات در پایین صفحه با ما در ارتباط باشید.

دانلود


راهنمای دانلود از سایت
اگر نمی دانید چطور باید دانلود کنید
پیزا کلیک

کامل ترین مجموعه موجود در بازار اینبار در سایت معمارکده

Evermotion Archmodel Vol 1-150

با تلاش مستمر تیم معمارکده ,مجموعه عظیم آرک مدل از شرکت اورموشن (Evermotion) را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.این مجموعه کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت است . مدلهای شرکت Evermotion نیازی به معرفی نداره و همه معماران و تری دی کاران ایران و دنیا این مجموعه رو خیلی خوب میشناسند.در این پست مجموعه مدلهای آرک مدل از شماره ۱ تا ۱۵۰ بصورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.حجم اصلی این مدلهای بیش از ۱۵۰ گیگ است که با فشرده سازی اختصاصی به حجم ۷۰ گیگ رسیده ایم . لطفا دقت فرمایید برگشت یا لغو این محصول بمنزله کسر ۲۰ درصد از هزینهی پرداختی میباشد.

خرید پستی این مجموعه بمبلغ ۶۵ هزار تومان و تحویل در درب منزل شما

مطالب مرتبط

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *