کامل ترین مجموعه موجود در بازار اینبار در سایت معمارکده

Evermotion Archmodel Vol 1-150

با تلاش مستمر تیم معمارکده ,مجموعه عظیم آرک مدل از شرکت اورموشن (Evermotion) را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.این مجموعه کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت است . مدلهای شرکت Evermotion نیازی به معرفی نداره و همه معماران و تری دی کاران ایران و دنیا این مجموعه رو خیلی خوب میشناسند.در این پست مجموعه مدلهای آرک مدل از شماره ۱ تا ۱۵۰ بصورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.حجم اصلی این مدلهای بیش از ۱۵۰ گیگ است که با فشرده سازی اختصاصی به حجم ۷۰ گیگ رسیده ایم . لطفا دقت فرمایید برگشت یا لغو این محصول بمنزله کسر ۲۰ درصد از هزینهی پرداختی میباشد.

خرید پستی این مجموعه بمبلغ ۶۵ هزار تومان و تحویل در درب منزل شما

اطلاعیه : خریدهای 20 هزار تومان به بالا با کسر 15 درصد تخفیف ارائه میشود .

کد تخفیف 15 % = Memarkade.ir

پیزا کلیک
LiveZilla Live Help

دانلود رساله مجتمع تجاری

6,246 بازدید

دانلود رساله مجتمع تجاری

در این مطلب دانلود رساله مجتمع تجاری را برای شما کاربران فهیم سایت معمارکده در قالب ۷۵ صفحه به صورت word آماده کرده ایم.

* – دانلود پلان های مجتمع تجاری

توضیحات کوچکی در باب این پروژه :

 ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺑﺎ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ و رﺷﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﻧﻮآوری ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﺪف اﻳﻦ ﻃﺮح دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺑﺮای ﺗﻜﺎﻣﻞ روش ﻫﺎ و اﻳﺪه ﻫﺎی راﻳﺞ در ﻣﻌﻤﺎری اﺻﻴﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎری اﻳﺮاﻧﻲ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻃﻮری ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – رﻓﺎﻫﻲ ، ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺮای ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻲ ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دارای ﻫﻮﻳﺖ و ﭘﻴﻮﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎزار ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ، ﺑﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﻈﺎﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن ﺗﺮﻳﺎ ، رﺳﺘﻮران ، ﻣﻜﺎن ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ، ورزﺷﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

* – ضوابط طراحی مجتمع های تجاری به همراه ریز فضاهای طراحی

۱-۳- اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ

۱٫ اﻳﺠﺎد ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت روز ﻣﺮه زﻧﺪﮔﻲ اﻣﺮوزی ، در وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و رﻓﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.

۲٫ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﺎد و ﻣﻬﻴﺞ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۳٫ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ، ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻣﺮوز و آﻳﻨﺪه را ﻧﻴﺰ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ.

۱-۴- ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ

۱٫ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان روش ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ ، ﺷﻜﻠﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﺑﺮای ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ﻛﻪ دارای ﻫﻮﻳﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻮده و ﭘﻴﻮﻧﺪی ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ؟

۲٫ ﭼﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮای داد و ﺳﺘﺪ ﻫﺎی اﻣﺮوزی و ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺎراﻳﻲ دارد و ﭼﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺗﺮ و ﺟﺬاب ﺗﺮ ﻛﻨﺪ ؟

۳٫ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎران اﺻﻴﻞ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﻜﺮی ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻣﺮاﻛﺰ داد و ﺳﺘﺪ و ﻛﺎﻟﺒﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ؟

۱-۵- ﺗﻌﺎرﻳﻒ

۱٫ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪی : راﺳﺘﺎﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .

۲٫ ﻓﻀﺎ « : از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎ ﻓﻀﺎ ﮔﺴﺘﺮه ای اﺳﺖ از ﭼﻮﻧﻲ ﻫﺎ ی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻪ ﻫﻤﺰاد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﭘﻨﺪار ﻫﺎی آدﻣﻴﺎن در ﻫﺮ ﻣﻜﺎن ، رﻧﮓ و ﺣﺎﻟﻲ ﺧﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و دارای ﺗﻮان ارزﺷﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( » . ﻓﻼﻣﻜﻲ ، ۱۳۸۱ ، ص ۲ )

۳٫ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻄﻌﺎت زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ دارای ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮده و در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .

۴٫ ﭘﻼزا : ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎز ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ و ﻣﻌﻤﻮل راداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻛﻨﺎر ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﻫﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻀﺎی رﻓﺎﻫﻲ – ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

۵٫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺎل :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺠﺎری ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ در آن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﻣﻐﺎزه وﺟﻮد دارد .

۱-۱-۲- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﻛﻠﻴﺘﻲ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و ﺑﺎ آزادی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﺎرﻛﺮدی و ﻣﺮاﺳﻤﻲ را ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﭼﻪ در روزﻣﺮﮔﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی دوره ای ، ﺻﺤﻨﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ روی ﻧﻤﺎﻳﺶ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻲ، در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان، ﻛﺎﻟﺒﺪی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎن ﻗﻠﻤﺪا د ﻛﺮد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﻔﻜﺮات زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ آن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ در ﮔﺬر زﻣﺎن دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻓﻀﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻮل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن اﺳﺖ. ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ، ﻧﻤﺎﻳﺶ، ﻛﻨﻜﺎش در ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ و ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺎ، ﻋﺮﺻﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ، از ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورد .

۲-۱-۲- درک ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ

درک ﻣﺎ از ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از دو دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻢ از ﺑﺎﻻ و ﻫﻢ از ﭘﺎﻳﻴﻦ و از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻓﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﺎدی ﺑﺎ اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اش و ﺷﻜﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﻨﺪﺳﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﺳﺖ .

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻓﺼﻞ اول : ﻛﻠﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻔﺤﻪ

۱-۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ

۱-۲- ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

۱-۳- اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ

۱-۴- ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ

۱-۵- ﺗﻌﺎرﻳﻒ

ﻓﺼﻞ دوم :ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ی ﭘﮋوﻫﺶ

ﻓﻀﺎ در ﻣﻌﻤﺎری

۱-۲- ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ

۱-۱-۲- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ

۲-۱-۲- درک ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ

۳-۱-۲-  ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﺮوز و اﻣﺮوز اﻳﺮان

۴-۱-۲-  ﺗﻔﺎوت ﻧﺤﻮه ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ

 ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﺎده

 ۵-۱-۲-  ﭘﻼزا :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ

۲-۲- ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ

۱-۲-۲- ﺗﻌﺮﻳﻒ واژه ﺑﺎزار

۲-۲-۲-  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار

 ۳-۲-۲- ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ

۱-۳-۲-۲- ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻛﺎﻟﺒﺪی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﻳﺮان

۲-۳-۲-۲-  ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎزارﻫﺎ

۳-۳-۲-۲- ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزارﻫﺎ

۴-۲-۲-  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﺑﺎزار

۵-۲-۲- وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﻳﺮان

۱-۵-۲-۲- ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﻲ

۲-۵-۲-۲- ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﻴﺎده

۳-۵-۲-۲- ﻧﻮر در ﺑﺎزار

۴-۵-۲-۲- وﺣﺪت در ﻛﺜﺮت

۶-۲-۲- ﻧﻈﺎم داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎزار و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

۷-۲-۲- ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ

۱-۷-۲-۲- ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزار اﺻﻔﻬﺎن

۸-۲-۲- ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﺑﺎزارﻫﺎ در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان

۱-۸-۲-۲- ﺑﺎزارﻫﺎی ادواری

۲-۸-۲-۲-  ﺑﺎزارﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﻲ

۳-۸-۲-۲- ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎ

۴-۸-۲-۲- ﺑﺎزارﻫﺎی ﺷﻬﺮی

۵-۸-۲-۲- ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎ

۶-۸-۲-۲- ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ راﻫﻲ

۹-۲-۲-  ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری از ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری در ﻏﺮب

۱-۹-۲-۲- ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری اوﻟﻴﻪ

۲-۹-۲-۲- ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن

۳-۹-۲-۲-  ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری روم ﺑﺎﺳﺘﺎن

۴-۹-۲-۲-  ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﻗﺮون وﺳﻄﻲ

۵-۹-۲-۲-  اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی

 ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ

۶-۹-۲-۲-  ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ

۱۰-۲-۲- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ و اﻧﻮاع آن

۱-۱۰-۲-۲- ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎری در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ

۲-۱۰-۲-۲-  ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻮﭼﻚ

 ۳-۱۰-۲-۲- ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ای

۴-۱۰-۲-۲- ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻠﻮغ ﺷﻬﺮ

۱۱-۲-۲-  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ shopping malls ( ﮔﺮدش ﺑﺎزار ﻫﺎ )

۱۲-۲-۲-  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ

۱-۱۲-۲-۲- ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻴﺪان

۲-۱۲-۲-۲- ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺶ وﺧﺮﻳﺪ ﻏﺮب

۳-۱۲-۲-۲- ﺳﻠﻔﺮﻳﺠﺰ در ﺑﻴﺮﻣﻨﮕﺎم

۴-۱۲-۲-۲- ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻨﺘﺮ اﺻﻔﻬﺎن

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻣﺘﺪوﻟﻮژی و ﺷﻴﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ

۱-۳- ﻣﻘﺪﻣﻪ

۲-۳- ﺷﻴﻮه ﺗﺤﻘﻴﻖ

۳-۳- ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ

۴-۳- اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ

۵-۳- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن

۱-۵-۳-  وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻫﺎی

۲-۵-۳- وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

۳-۵-۳- وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 ۱-۳-۵-۳-  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

۲-۳-۵-۳- ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ

۴-۵-۳- وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺻﻔﻬﺎن

۱-۴-۵-۳- ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و وﺳﻌﺖ

۲-۴-۵-۳- ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ

۳-۴-۵-۳- ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و رﻳﺰش ﻫﺎی ﺟﻮی.

۴-۴-۵-۳- دﻣﺎی ﻫﻮا

۵-۴-۵-۳- رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا

۶-۴-۵-۳- وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎدﻫﺎ

۵-۵-۳- زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ

۶-۳- ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﻳﺖ

۱-۶-۳- ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎﻳﺖ

۲-۶-۳- دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺎﻳﺖ

۳-۶-۳- ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﺎﻳﺖ

۴-۶-۳- ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ

۱-۴- ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ

۲-۴- ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﻣﻌﻤﺎری ﻏﺮب

۳-۴- ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری

۱-۳-۴- ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ

۴-۴- ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی وﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﺪه و اراﺋﻪ ﻃﺮح

۱-۵- ﺑﻴﺎن روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﻳﺪه ﻃﺮح

۲-۵- اراﺋﻪ ﻃﺮح

nokte– با کلیک بر روی پرداخت آنلاین به درگاه بانک متصل شده و شما میتوانید با استفاده از کارت های عضو شتاب مبلغ پروژه رو به صورت آنلاین پرداخت کنید و بلا فاصله بعد از پرداخت به صفحه دانلود هدایت میشوید و لینک دانلود پروژه مورد نظر برای شما نمایش داده میشود.
nokteمشاهده صفحه راهنمای سایت برای دانلود فایل ها
password– پسورد: memarkade.ir
manba – منبع : www.memarkade.ir
nokte – نکته ۱ :جهت استفاده از فایل های فشرده از نرم افزار WinRar استفاده نموده و به پسورد هر فایل توجه نمایید.
nokte – نکته ۲ :در صورت بروز هرگونه مشکل در لینک دانلود از طریق بخش نظرات در پایین صفحه با ما در ارتباط باشید.

دانلود


راهنمای دانلود از سایت
اگر نمی دانید چطور باید دانلود کنید
پیزا کلیک

کامل ترین مجموعه موجود در بازار اینبار در سایت معمارکده

Evermotion Archmodel Vol 1-150

با تلاش مستمر تیم معمارکده ,مجموعه عظیم آرک مدل از شرکت اورموشن (Evermotion) را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.این مجموعه کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت است . مدلهای شرکت Evermotion نیازی به معرفی نداره و همه معماران و تری دی کاران ایران و دنیا این مجموعه رو خیلی خوب میشناسند.در این پست مجموعه مدلهای آرک مدل از شماره ۱ تا ۱۵۰ بصورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.حجم اصلی این مدلهای بیش از ۱۵۰ گیگ است که با فشرده سازی اختصاصی به حجم ۷۰ گیگ رسیده ایم . لطفا دقت فرمایید برگشت یا لغو این محصول بمنزله کسر ۲۰ درصد از هزینهی پرداختی میباشد.

خرید پستی این مجموعه بمبلغ ۶۵ هزار تومان و تحویل در درب منزل شما

مطالب مرتبط

۱۱ دیدگاه

 1. […] دانلود رساله مجتمع تجاری […]

  • naser | ۲۹ مهر ۱۳۹۵

   عملیات خرید رو ک انجام میدم عملیات ناموفق میزنه ولی مبلغ کم میشه از حسابم.

   • Modir | ۲۹ مهر ۱۳۹۵

    به ایمیل شما ارسال شد!

 2. […] * – دانلود رساله مجتمع تجاری […]

 3. محمد | ۸ دی ۱۳۹۳

  سلام فیل رو که من خریداری کردم( رساله مجتمع تجاری) همه کلماتش بهم چسبیدس لطفا اینو دوباره واسم بفرستید. با تشکر

 4. reza | ۵ خرداد ۱۳۹۵

  سلام مبلغ ۱۵۰۰۰تومان رو پرداخت کردم ولی دانلود نشد لطفا برام بفرستید..باتشکر

  • Modir | ۶ خرداد ۱۳۹۵

   با ایمیل شما خریدی انجام نشده. شماره تراکنش را وارد کنید

   • reza | ۸ خرداد ۱۳۹۵

    شماره پیگیری۲۶۱۴۷۷اخر شماره کارت۲۱۷۳بانک ملی ساعت ۸/۰۲

   • reza | ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

    نوع عملیات انجام شده خرید شماره ترمینال ۱۰۲۸۵۵۰۱
    نتیجه عملیات موفق فروشگاه سامانه شتاب ها
    مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال آدرس سایت پذیرنده http://www.shetabha.com
    شماره کارت
    ۶۰۳۷۹۹******۲۱۷۳
    تاریخ انجام تراکنش ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۲۰:۰۲:۲۶
    نام بانک صادر کننده کارت ملی رسید دیجیتال ۶dMmthj+LuVUpG7j5faP4ROFaY3XVW
    شماره پیگیری ۲۶۱۴۷۷

    • Modir | ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

     مجددا برای شما ارسال شد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *