کامل ترین مجموعه موجود در بازار اینبار در سایت معمارکده

Evermotion Archmodel Vol 1-150

با تلاش مستمر تیم معمارکده ,مجموعه عظیم آرک مدل از شرکت اورموشن (Evermotion) را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.این مجموعه کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت است . مدلهای شرکت Evermotion نیازی به معرفی نداره و همه معماران و تری دی کاران ایران و دنیا این مجموعه رو خیلی خوب میشناسند.در این پست مجموعه مدلهای آرک مدل از شماره ۱ تا ۱۵۰ بصورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.حجم اصلی این مدلهای بیش از ۱۵۰ گیگ است که با فشرده سازی اختصاصی به حجم ۷۰ گیگ رسیده ایم . لطفا دقت فرمایید برگشت یا لغو این محصول بمنزله کسر ۲۰ درصد از هزینهی پرداختی میباشد.

خرید پستی این مجموعه بمبلغ ۶۵ هزار تومان و تحویل در درب منزل شما

اطلاعیه : خریدهای 20 هزار تومان به بالا با کسر 15 درصد تخفیف ارائه میشود .

کد تخفیف 15 % = Memarkade.ir

پیزا کلیک
LiveZilla Live Help

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

در این مطلب دانلود رساله دانشکده هنر و معماری را تهیه کرده ایم که در قالب ۱۱۱ صفحه با فرمت word و Pdf آماده به دانلود میباشد.

توضیحات کوچکی در باب این پروژه :

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ ن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ نﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎ هﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻋﻢ از ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺑﺰرگ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﺗﮏ رﺷﺘﻪای، ﭘﺮدﯾﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺸﮕﺎ هﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺪ فﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻣﻮزش و اوﺿﺎع ﮐﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.

(بیشتر…)

دانلود رساله دانشکده هنر و موسیقی

دانلود رساله دانشکده هنر و موسیقی

در این مطلب دانلود رساله موزه رقصـ را آماده کرده ایم که در قالب ۲۳۵ صفحه با فرمت word  و Pdf آماده به دانلود میباشد.

توضیحات کوچکی در باب این پروژه :

۲-۱): ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع

داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ (ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ) در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺶ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﻮﯾﺎ در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﻗﻮی ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ “داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ ﺷﻮﺷﺘﺮ ” ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ.

۲-۱): دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع؟

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی از دﯾﺮ ﺑﺎز در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪرﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ،ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ،ﺟﺎﺟﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ،ﻣﻌﻤﺎری و … رﺷﺘﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﺳﺎل ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ دور در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎدان زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﮔﻮﺷﻪ اﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﺮوف و ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮﺷﺘﺮی در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.

(بیشتر…)